Missie en Visie

Zonnehuisgroep Noord biedt specialistische zorg en behandeling aan mensen thuis of in een locatie in de provincie Groningen.

We gunnen iedereen een waardig leven

Daarom verlenen we specialistische zorg en behandeling, thuis of in een locatie, passend bij de persoon en zijn behoeften. Dit doen we samen, met de cliënt, mantelzorgers, naasten, deskundige medewerkers en vrijwilligers. Vanuit ieders eigen kracht. Met ruimte voor eigenheid en persoonlijkheid. Waarbij we voortdurend leren en op zoek gaan naar de mogelijkheden om de zorg nog beter te maken. Zodat iedereen zich veilig, vertrouwd, gewaardeerd en trots voelt. 

Vanuit de zorgvraag zijn wij een verbindende schakel in de zorgketen en bundelen de krachten waar nodig. Samen organiseren we de zorg om –toekomstige- cliënten heen, zoveel mogelijk in de buurt. Op deze manier houden we de zorg in de provincie Groningen beschikbaar en toegankelijk. 

Het Zonnehuis in Zuidhorn kent een lange en rijke geschiedenis. Al in 1961 wordt de eerste steen in Zuidhorn gelegd. Lees meer over de historie van het Zonnehuis.


Kwaliteit

De kwaliteit van zorg draagt bij aan de kwaliteit van leven, persoonsgerichte zorg die bijdraagt aan het welbevinden van cliënten. Dat welbevinden gaat onder andere over: fijn wonen, een prettige tijdbesteding, gezondheid, passende verzorging krijgen, aangenaam eten, contact met familie en vrienden. We stemmen onze zorg en behandeling af op de individuele cliënt en op de kwaliteit van leven die ermee samenhangt. 

Kwaliteit van zorg betekent onder andere werken met een zorgleef- of behandelplan, veilige medicatieverstrekking, aandacht voor chronische aandoeningen en gezondheidsrisico’s (bijvoorbeeld decubitus, depressie), comfort bieden in de laatste levensfase en samenwerking met naasten. We evalueren de zorgverlening regelmatig in gesprek met de cliënt en/of naasten. 

Toetsen van kwaliteit
Zonnehuisgroep Noord hanteert het PREZO als leidraad. We toetsen jaarlijks of de zorg die wij bieden aan de kwaliteitseisen voldoet, bijvoorbeeld door interne audits  of tevredenheidsonderzoeken. Daarnaast gebruiken we managementinformatie om periodiek onze kwaliteit te toetsen, bijvoorbeeld klachten van cliënten of meldingen van incidenten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voert eigen inspecties uit op onze locaties.

Uit al deze informatie komen verbeterpunten naar voren die wij doorvoeren in onze organisatie. Door van deze verbeterpunten te leren, kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening en de levenskwaliteit van cliënten waar nodig en gewenst verbeteren.
 

Jaarverslag

Als zorginstelling moeten wij verantwoording afleggen. Elk jaar stellen wij een jaarverslag op waarin we laten zien op welke manier wij het geld besteden. Bekijk hier ons meest recente jaarverslag.


Duurzaamheid

De zorgsector wil duurzame zorg bieden, die ook op lange termijn goed is voor mensen, de planeet en de welvaart. In de Green Deal Duurzame Zorg zijn afspraken gemaakt door zorginstellingen, overheden en bedrijven om dit te realiseren.  

De afspraken die zijn gemaakt gaan over:

 • C02 emissie terugdringen
 • Circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen
 • Minder medicijnresten in het drinkwater
 • Gezonde leef-werk omgeving 

Binnen Zonnehuisgroep Noord is duurzame zorg een belangrijk thema. Dit komt tot uitdrukking in:

 • In alle bestaande locaties zijn maatregelen uitgevoerd met betrekking tot verlichting en energiezuinige cv-installaties. Hiermee voldoen we aan de Europese Energie-Efficiency richtlijn (EED) om 20% minder energieverbruik te realiseren.  Zonnehuis Oostergast in Zuidhorn wordt duurzaam verwarmd en gekoeld via een WKO (warmte- en koudeopslag) en Zonnehuis De Hoorn wordt in de huidige maar ook in de nieuwe situatie verwarmd middels een Biomassa Centrale.
 • Alle nieuwbouwpanden worden BENG (bijna energieneutraal) en gasloos gebouwd. Verder verbouwen wij onze locaties zo BENG mogelijk. Daarin werken wij samen met de Woningcorporaties. Daarnaast wordt vanuit Het Groninger Zorgakkoord ook aandacht besteed aan duurzaamheid: Elk nieuw te panden pand/gebouw/locatie moet circulair en energieneutraal zijn (https://www.gza.nl/).
 • Vanuit het Groninger Zorgakkoord is een aantal innovatie thema’s vastgesteld. Zonnehuisgroep Noord neemt deel in de projectgroepen e-health en domotica, arbeidsmarkt, duurzame voedselketen en formele & informele zorg. In deze projectgroepen wordt met gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties en overheidsinstanties gesproken over (duurzame) innovatie op al deze onderwerpen. 
 • Middels het invullen van de CO2-reductietool Zorg hebben we in inzicht gekregen in de kosten en besparingen van maatregelen en in de CO2 footprint van onze locaties. Dit inzicht gebruiken wij om verdere verduurzamingsmaatregelen vorm te geven en op te nemen in het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP).
 • Diverse maatregelen als het plaatsen van zonwering en afstellen/bijstellen van klimaatinstallaties dragen bij aan een betere warmtebeheersing en beter leefklimaat binnen onze panden voor medewerkers en bewoners.
 • Onze afvalstromen zijn in 2021 in beeld gebracht. Uit deze analyse blijkt dat afval op onze locaties, waar de gemeente dit faciliteert, gescheiden wordt ingezameld, zowel van bewoners als van de organisatie. De leverancier die ons afval ophaalt, zorgt voor een duurzame verwerking. 
 • Overtollige medicatie verzamelen wij op locatie om vervolgens verantwoord af te voeren via een erkend inzamelaar van risicohoudend medisch afval. 
 • In ons inkoopbeleid hebben we het aangaan van (duurzame) relaties met leveranciers benadrukt in de vorm van partnerschap: Gebruik maken van elkaars kennis, vaardigheden en capaciteiten. Het motto van inkoop is “Goede inkoop draait niet alleen om het maken van werelddeals, maar om het anders leren kijken. De kwaliteit kan omhoog, de kosten omlaag door anders te kijken, denken en werken/doen. Samen.” We bundelen onze inkoopkracht door samen te werken met diverse inkooporganisaties als Zorgaanbieders Groningen, Intrakoop en Lucrum. Binnen deze samenwerkingsverbanden spreken we ook ontwikkelingen op de inkoopmarkt en delen we kennis en middelen als de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) met de module Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). 
 • Het fietsenplan, het inzetbaarheidsgesprek en de ‘sterk in je werk’ week zijn voorbeelden van concrete projecten en middelen in 2021 om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen Zonnehuisgroep Noord te bevorderen. Wij ontwikkelen een beleids- en implementatieplan voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De implementatie daarvan zal plaatsvinden in 2022.