Missie en Visie

Zonnehuisgroep Noord biedt specialistische zorg en behandeling aan mensen thuis of in een locatie in de provincie Groningen.

We gunnen iedereen een waardig leven

Daarom verlenen we specialistische zorg en behandeling, thuis of in een locatie, passend bij de persoon en zijn behoeften. Dit doen we samen, met de cliënt, mantelzorgers, naasten, deskundige medewerkers en vrijwilligers. Vanuit ieders eigen kracht. Met ruimte voor eigenheid en persoonlijkheid. Waarbij we voortdurend leren en op zoek gaan naar de mogelijkheden om de zorg nog beter te maken. Zodat iedereen zich veilig, vertrouwd, gewaardeerd en trots voelt. 

Vanuit de zorgvraag zijn wij een verbindende schakel in de zorgketen en bundelen de krachten waar nodig. Samen organiseren we de zorg om –toekomstige- cliënten heen, zoveel mogelijk in de buurt. Op deze manier houden we de zorg in de provincie Groningen beschikbaar en toegankelijk. 

Het Zonnehuis in Zuidhorn kent een lange en rijke geschiedenis. Al in 1961 wordt de eerste steen in Zuidhorn gelegd. Lees meer over de historie van het Zonnehuis.


Kwaliteit

De kwaliteit van zorg draagt bij aan de kwaliteit van leven, persoonsgerichte zorg die bijdraagt aan het welbevinden van cliënten. Dat welbevinden gaat onder andere over: fijn wonen, een prettige tijdbesteding, gezondheid, passende verzorging krijgen, aangenaam eten, contact met familie en vrienden. We stemmen onze zorg en behandeling af op de individuele cliënt en op de kwaliteit van leven die ermee samenhangt. 

Kwaliteit van zorg betekent onder andere werken met een zorgleef- of behandelplan, veilige medicatieverstrekking, aandacht voor chronische aandoeningen en gezondheidsrisico’s (bijvoorbeeld decubitus, depressie), comfort bieden in de laatste levensfase en samenwerking met naasten. We evalueren de zorgverlening regelmatig in gesprek met de cliënt en/of naasten. 

Toetsen van kwaliteit
Zonnehuisgroep Noord hanteert het PREZO als leidraad. We toetsen jaarlijks of de zorg die wij bieden aan de kwaliteitseisen voldoet, bijvoorbeeld door interne audits  of tevredenheidsonderzoeken. Daarnaast gebruiken we managementinformatie om periodiek onze kwaliteit te toetsen, bijvoorbeeld klachten van cliënten of meldingen van incidenten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voert eigen inspecties uit op onze locaties.

Uit al deze informatie komen verbeterpunten naar voren die wij doorvoeren in onze organisatie. Door van deze verbeterpunten te leren, kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening en de levenskwaliteit van cliënten waar nodig en gewenst verbeteren.


Duurzaamheid

De zorgsector wil duurzame zorg bieden, die ook op lange termijn goed is voor mensen, de planeet en de welvaart. In de Green Deal Duurzame Zorg zijn afspraken gemaakt door zorginstellingen, overheden en bedrijven om dit te realiseren.  

De afspraken die zijn gemaakt gaan over:

  • C02 emissie terugdringen
  • Circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen
  • Minder medicijnresten in het drinkwater
  • Gezonde leef-werk omgeving 

Zonnehuisgroep Noord werkt op dit moment op de volgende manieren aan duurzame zorg:

  • In alle bestaande gebouwen zijn maatregelen uitgevoerd met betrekking tot verlichting en energiezuinige cv-installaties. Hiermee voldoen we aan de Europese Energie-Efficiency richtlijn, om 20% minder energieverbruik te realiseren. 
  • Alle nieuwbouw panden worden energieneutraal gebouwd. Daarin werken wij samen met de Woningcorporaties. 
  • Afval wordt gescheiden ingezameld, zowel van cliënten als van medewerkers. De leverancier die onze afvalverwerking verzorgd werkt op een duurzame manier. 

 De komende jaren zal onze visie en ons beleid ten aanzien van duurzaamheid verder vorm krijgen. 

 

 

 

Documenten

Jaarverslag Zonnehuisgroep Noord 2020

Rapport GGD over dagbesteding


Inspectierapporten van Zonnehuisgroep Noord kunt u vinden op de website van IGJ.