Einde dienstverlening

De dienstverlening kan om verschillende redenen eindigen. U kunt als cliënt eenzijdig besluiten de dienstverlening te stoppen. Ook in onderling overleg kunnen we de dienstverlening beëindigen. Zonnehuisgroep Noord kan ook besluiten de dienstverlening te weigeren of stopzetten.

Verhuizing

Het kan zijn dat uw woning of de zorg niet langer aansluit bij uw behoeften en wensen. U kunt dan verhuizen naar een ander appartement, een andere locatie of zorgaanbieder. Daarbij bespreken we een eventuele nieuwe indicatie. U kunt eventueel op eigen verzoek verhuizen naar een ander appartement in uw locatie. Hier zijn mogelijk kosten aan verbonden die voor uw rekening zijn.

Partner blijft achter

Als de cliënt met verblijfsindicatie komt te overlijden of de indicatie zodanig verandert dat overplaatsing nodig is, dan kan de partner niet altijd in hetzelfde appartement blijven wonen of meeverhuizen naar een andere locatie. We zoeken met de partner zorgvuldig vervangende woonruimte. Bijvoorbeeld een eenpersoonsappartement, een aanleunwoning of indien gewenst een woning buiten onze zorgorganisatie.

Ziekenhuisopname vanuit een locatie

Als een ziekenhuisopname nodig is en u heeft een Wlz-indicatie, dan regelen wij de opname in het ziekenhuis en indien nodig een ambulance. Verdere ondersteuning verzorgt uw zorgcoördinator. Hij of zij overlegt bijvoorbeeld wat u mee wilt nemen en zorgt dat het zorgleefplan, de medicatie en verwijsbrief van de arts meegaan.

Weigeren of stopzetten zorg door Zonnehuisgroep Noord

Het kan voorkomen dat Zonnehuisgroep Noord de zorgverlening met cliënten weigert of wil stopzetten. Wij gaan hierover altijd in overleg met het zorgkantoor en/of uw zorgverzekeraar.

Redenen voor weigeren of stopzetten zorg
Zonnehuisgroep Noord kan het verlenen van zorg uitsluitend weigeren of beëindigen als:

  • Wij de zorg passend bij een nieuw indicatiebeleid niet mogen of kunnen verlenen
  • Er sprake is van ‘gewichtige redenen’ waarom besloten wordt het verlenen van zorg te weigeren of eenzijdig te stoppen

Bij het weigeren of stopzetten van zorg gaan we altijd zorgvuldig te werk:

  • We hanteren een redelijke opzegtermijn
  • We bespreken uitgebreid de consequenties en gaan op zoek naar alternatieven
  • We zorgen voor een schriftelijke verslaglegging van de gevoerde gesprekken
  • We overleggen altijd met het zorgkantoor en/of uw zorgverzekeraar

Als er twijfel bestaat of Zonnehuisgroep Noord de juiste zorg kan leveren kunnen we een proefperiode afspreken. Aan de hand van vooraf opgestelde criteria zullen we de zorg dan evalueren. Het zorgkantoor en/of uw zorgverzekeraar zal de weigering toetsen aan gemaakte contractafspraken. Daarna beslissen zij of de weigering wordt geaccepteerd.

 

 

Wilt u meer weten?

 

Bel 0594 508 501 of mail contact@zonnehuisgroepnoord.nl.