Afspraken vastleggen

Op onze zorg en behandeling zijn voorwaarden van toepassing. Op het moment dat u zorg en behandeling van ons ontvangt, ontstaat een overeenkomst en stemt u in met deze voorwaarden.  

Identiteitsbewijs en afnemen diensten

Wij vragen bij de start van de zorg naar een geldig identiteitsbewijs, zoals een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Als u diensten tegen betaling van ons wilt afnemen, ondertekent u daarvoor een machtiging.

Zorgplan en behandelplan

In het zorgplan staan alle afspraken over de zorgverlening, ondersteuning en begeleiding. Daarnaast vermelden we in het zorgplan onderwerpen die de kwaliteit van leven weergeven: lichamelijk welbevinden, mentaal welbevinden, woon- en leefomstandigheden en participatie. Er staat beschreven:

  • Wie doet wat
  • Welke doelen willen we bereiken
  • Welke activiteiten zetten we in
  • Welke wensen en behoeften heeft u

We vullen het zorgplan in samen met u en uw naasten en bespreken dit periodiek met u. Zo kunt u meedenken, meepraten en meebeslissen. Als u behandeling nodig heeft, stellen we een behandelplan op. Hierin staat beschreven welke behandeling u nodig heeft en hoe wij de behandeling vormgeven. Met het cliëntportaal heeft u en/of uw wettelijk vertegenwoordiger 24 uur per dag toegang tot het online cliëntdossier. U kunt op elk moment en zelfstandig uw eigen zorgplan en rapportages lezen. 

Medische afspraken

Indien nodig of gewenst bespreken wij belangrijke medische beslissingen, bijvoorbeeld of u wel of niet gereanimeerd wilt worden. Het is goed om dit ook met uw (huis)arts te bespreken en uw wensen aan anderen kenbaar te maken, ook bij een eventuele wijziging.

Privacy

Om goede zorg te kunnen bieden hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Daarbij kunt u denken aan adresgegevens en informatie over lichamelijke klachten, ziektebeelden of medicijnen. Deze gegevens leggen wij niet alleen vast, wij communiceren ook hierover met u en direct betrokkenen. Direct betrokkenen zijn bijvoorbeeld uw naasten, huisarts, verzekeraar of andere instanties. Deze communicatie vindt alleen plaats als u toestemming geeft of als we dat wettelijk verplicht zijn. Wij vinden het belangrijk om op een veilige en correcte manier mee met uw gegevens om te gaan. Op de pagina Informatiebeveiliging en privacy leest u meer over privacy van uw persoonsgegevens en wat wij doen om uw privacy te beschermen.

Foto en film

In onze Zonnehuizen en Woonhavens maken wij regelmatig foto’s. Wij gebruiken sommige foto’s voor onze communicatiemiddelen, zoals de website van Zonnehuisgroep Noord, onze folders of onze sociale media. Wij vragen altijd vooraf om toestemming voor het maken en plaatsen van beeldmateriaal. U ondertekent daarvoor dan een toestemmingsformulier.

 

 

Wilt u meer weten?

 

Neem gerust contact op via
0594 508 501 of via
contact@zonnehuisgroepnoord.nl