Centrum voor Gerontopsychiatrische zorg

Cliënten met dubbelzorgproblematiek en de noodzaak tot 24-uurs verpleeghuiszorg kunnen terecht bij één van de drie kleinschalige woonvormen binnen het Centrum voor Gerontopsychiatrische zorg op het terrein van Zonnehuis Oostergast in Zuidhorn

Het Centrum voor Gerontopsychiatrische zorg in Zuidhorn is uniek in de provincie Groningen. We bieden hier een beschermde woonomgeving met zorg en behandeling voor 36 ouderen met psychiatrische en lichamelijke problemen.

Het moderne gebouw in Zuidhorn beschikt over drie woongroepen met 12 cliënten, in totaal is er plaats voor 36 cliënten. Iedere woongroep heeft twee cliëntgroepen van 6 cliënten. 

Zonnehuisgroep Noord heeft jarenlange ervaring met deze doelgroep. Wij bieden een zorgaanbod op maat, dat inspeelt op de wensen en behoeften van de cliënt en recht doet aan zijn mogelijkheden. In ons zorgaanbod combineren we onderstaande factoren:

 • Kleinschalige en individuele woonvormen
 • Therapeutisch woonklimaat 
 • Relevante en interessante dagbesteding
 • Deskundige medewerkers

Cliëntgroep

De doelgroep bestaat uit senioren en ouderen met psychiatrische problemen, bij wie sprake is van fysieke, psychische en/of sociale achteruitgang. De cliënt heeft behoefte aan een woonplek met 24-uurs zorg en begeleiding in een open setting (geen WZD).

Het lukt bij deze cliëntgroep met forse gedragsproblematiek niet om thuis de juiste zorg en gedragsmatige begeleiding te geven. Een geëscaleerde probleemsituatie, ontoereikende zorg ten gevolge van forse gedragsproblematiek, kunnen aanleiding zijn voor opname in de woongroep gerontopsychiatrie.

Therapeutisch woonklimaat

Centraal in de gekozen visie en aanpak staat een op de cliënt toegespitst therapeutisch woon- en leefklimaat, dat afwijkt van het regulier aanbod.

We bieden structuur, gedragsbeïnvloeding en ondersteuning in de regievoering, waarbij respect voor eigenheid en autonomie leidend zijn. In elke woning is professionele groeps- en individuele begeleiding aanwezig. Een groot deel van de bewoners heeft behoefte aan sociale contacten en activiteiten, aan wonen met een veilige en bekende groep. Om dit goed te laten verlopen is constante bijsturing nodig door verzorgenden en woonbegeleiders, die de regie houden over het sociale proces. De vraag van de cliënt is leidend.

Dagbesteding

Dagbesteding die als zinvol en passend wordt ervaren, is van groot belang voor het welzijn van de cliënt. We stimuleren de cliënt de deur uit te gaan en deel te nemen aan het verenigingsleven. Ook kan de cliënt licht arbeidsmatige activiteiten verrichten binnen het Activiteitencentrum, de tuinen en de dierenweide. We maken hierover naar behoefte afspraken. Binnen het activiteitencentrum is men gastvrij en streeft men naar gezelligheid, zonder dat er sprake is van vrijblijvendheid. De daginvulling bestaat natuurlijk niet alleen uit activiteiten, maar ook uit gewone dagelijkse bezigheden binnenshuis.

Deskundige medewerkers

Kennis, ervaring, vaardigheden en affiniteit van het multidisciplinaire team ten aanzien van de specifieke doelgroep is een voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardige zorg. Door het structuurbiedende karakter van de zorg en door het probleemgedrag (bijvoorbeeld claimen, splitsen, bizar gedrag) is een professionele houding van de medewerkers extra belangrijk. We werken voortdurend aan reguleren en stabiliseren van gedrag, daar waar de cliënten hier zelf niet meer toe in staat zijn. Daarnaast doen zich vaak bijzondere situaties voor die van de medewerker een hoge mate van creativiteit vragen. We pakken ingewikkelde problemen soms op een unieke manier aan.

Multidisciplinair werken met korte lijnen

Wonen, dagbesteding, zorg en behandeling zijn een geïntegreerd geheel. Er is inzet en deskundigheid nodig van arts en psycholoog, die laagdrempelig het team ondersteunen en behandelingen bijstellen. Afhankelijk van de vraag van de cliënt kunnen ook andere disciplines hun bijdrage leveren:

 • Woonbegeleiding
 • Bewegingstherapie
 • Muziektherapie
 • Activiteitenbegeleiding
 • Fysio- en ergotherapie

Door korte lijnen naar artsen en psychologen en flexibele overlegmomenten kunnen we snel inspelen op dreigende verslechteringen.

Meerwaarde

Onze jarenlange ervaring heeft geleerd dat deze woonvorm in toenemende mate voorziet in specifieke zorgvragen op het gebied van de gerontopsychiatrie. Kort gezegd:

 • Kwalitatief goede zorg voor een moeilijke categorie cliënten.
 • Een hogere mate van welbevinden.
 • Mensen kunnen zichzelf zijn en voelen zich veelal thuis.
 • Grote tevredenheid, ook bij familie.

We zien verbetering van het welbevinden ten opzichte van de oude (thuis)situatie. Er is een afname van escalaties en van de aantallen opnames in ziekenhuis of psychiatrie.

Samenwerking met organisaties in de regio

We werken samen met diverse organisaties zoals GGZ Groningen, Drenthe en Friesland; psychiatrie van het UMCG; Noorderbrug en de Huntington-poli in Friesland. Samenwerking met de psychiatrie, met name regelmatige consultatie van een vaste psychiater, is noodzakelijk om specifieke psychiatrische behandeling te kunnen uitvoeren. Daarnaast moet een psychiater die bekend is met de woongroep en de cliënten bereikbaar zijn, om in crisissituaties snel te kunnen ingrijpen. In geval van echte crisissituaties waarbij de veiligheid van cliënt en/of medecliënten bedreigd wordt, moet snelle overplaatsing naar een afdeling psychiatrie mogelijk zijn.

Tijdelijk verblijf en overbruggingszorg

Naast de mogelijkheid tot wonen bieden we binnen de woongroepen gerontopsychiatrie in sommige gevallen de mogelijkheid tot tijdelijk verblijf, waarbij de cliënt meedraait met de cliënten die er wonen. Afhankelijk van de vraag ontvangt de cliënt multidisciplinaire zorg en kan hij deelnemen aan dagbestedingsfaciliteiten.

Aanmelden en indicaties

Wilt u een nieuwe cliënt aanmelden? U kunt dan contact opnemen met onze cliëntadviseurs via telefoonnummer 0594 508 501 of via e-mail: contact@zonnehuisgroepnoord.nl

Voor spoedzorg kunt u buiten kantooruren en op feestdagen bellen via 0594 508 508.

Na aanmelding bezoeken onze medewerkers de potentiële cliënt om samen te kijken of een woonplek bij het Centrum voor Gerontopsychiatrische zorg aansluit bij de behoeften. 

Cliënten beschikken over indicaties op verschillende grondslagen: Verzorging en Verpleging (VV) en Lichamelijk Gehandicapt (LG). Meer informatie staat in de aanmeldingscriteria.

 

 

Lees meer over: