Bestuur en toezicht

Zonnehuisgroep Noord wordt geleid door de Raad van Bestuur. Daarnaast is er een Raad van Toezicht. Verder kunnen de Ondernemingsraad en Cliëntenraad invloed uitoefenen op het organisatiebeleid.

Raad van Bestuur

 

 

Nienke Ybema
 Voorzitter Raad van Bestuur

 

 
De  Raad van Bestuur is tijdens kantooruren te bereiken via het secretariaat van de Raad van Bestuur, via telefoonnummer 0594 - 508 514. 


Raad van Toezicht

Tot de belangrijkste taak van de Raad van Toezicht behoort het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. De leden hebben allen een verschillende voor Zonnehuisgroep Noord maatschappelijk relevante en professionele achtergrond. We volgen de principes van de Governancecode Zorg, om bij te dragen aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van Zonnehuisgroep Noord en het maatschappelijk vertrouwen. 

Samenstelling Raad van Toezicht

Mr. J. (Hans) Klopstra, voorzitter RVT, lid commissie Samenwerking Vastgoed en Expertisecentrum Eemsdelta
Voor meer info: https://www.linkedin.com/in/hans-klopstra-611157166/ 
Drs. C.J.A. (Rinette) de Jong, vice voorzitter RVT, lid commissie kwaliteit en  veiligheid, lid commissie Samenwerking Vastgoed en Expertisecentrum Eemsdelta
Voor meer info: https://www.linkedin.com/in/rinettedejong/
I.L. (Irma) Kits MBA, voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid 
Voor meer info: https://www.linkedin.com/in/irma-kits-mba-9a77a819/
Drs. P. (Peter) Lalkens, voorzitter auditcommissie vastgoed en financiën
M.A.P. (Rinus) Michels, voorzitter remuneratiecommissie, lid auditcommissie vastgoed en financiën
Voor meer info:https://www.linkedin.com/in/rinusmichels/
Ciska Bakema, lid auditcommissie vastgoed en financiën
Voor meer info: https://www.linkedin.com/in/ciska-bakema-/


Contact met de RvT
Stuur een mail naar Janke Groenveld, secretaresse Raad van Bestuur, via j.groenveld@zonnehuisgroepnoord.nl.

Commissies
De Raad van Toezicht kent drie vaste adviescommissies: de commissie Kwaliteit en Veiligheid, de auditcommissie Financiën en Vastgoed en de Remuneratiecommissie.

  • De commissie Kwaliteit en Veiligheid is in het bijzonder belast met het toezicht op het zorgbeleid.
  • De auditcommissie Vastgoed en Financiën is in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving.
  • De Remuneratiecommissie is belast met de beoordeling en remuneratie van de leden van de raad van bestuur. De Remuneratiecommissie voert jaarlijks een individueel functioneringsgesprek met elk lid van de Raad van Bestuur en betrekt daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten.


De kern van onze visie op bestuur en toezicht

De Raad van bestuur is het uitvoerend orgaan en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen binnen de organisatie en de Raad van toezicht is het toezichthoudend orgaan. De Raad van toezicht ziet zichzelf als toezichthouder namens de maatschappij en namens alle stakeholders.

Vertrouwen en een open kritische houding vormen de basis in het toezicht. De Raad van toezicht houdt toezicht vanuit wederzijds vertrouwen tussen Raad van toezicht en Raad van bestuur, zowel op het vlak van deskundigheid als op het vlak van intenties en integriteit.

De leden van de Raad van toezicht hebben zicht op de maatschappelijke en inhoudelijke context waarbinnen Zonnehuisgroep Noord actief is en beschikken over passende kennis en ervaring die onder andere op peil gehouden wordt door contacten in de eigen netwerken van de Raad van toezicht leden en door het volgen van relevante opleidingen. Belangrijk in het voortdurend leren zijn de jaarlijkse zelfevaluatie en reflectie in de Raad van toezicht als continu proces.

Rollen Raad van Toezicht
De Raad van toezicht onderscheidt 4 rollen die nauw met elkaar samenhangen.

  • De toezichthoudende rol
  • De adviesrol/klankbordrol
  • De werkgeversrol ten opzichte van de Raad van bestuur
  • Besluitvorming bij fundamentele documenten

Lees hier de volledige teksten van de Visie op Bestuur en Toezicht

Reglement Raad van Toezicht
Lees hier het complete Reglement Raad van Toezicht.

In de Governancecode Zorg is opgenomen dat zorginstellingen jaarlijks inzicht geven in de declaraties van hun bestuurders. De raad van toezicht moet hierop toezien.

Verantwoording

Ieder jaar legt Zonnehuisgroep Noord verantwoording af over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de geleverde prestaties aan alle rechthebbenden en belangstellenden. Bekijk hier het jaarverslag van de Raad van Toezicht

 

 

 

Wat voor een cliënt
de dag de moeite
waard maakt, daar
doen we het voor.