Uw zorgvraag        Thuiszorg        Locaties        Zorg aanvragen        Huurwoningen        Werken bij

Bestuur en toezicht

Zonnehuisgroep Noord wordt geleid door de Raad van Bestuur. Daarnaast is er een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld vijf maal per jaar met de bestuurder van Zonnehuisgroep Noord.

 

Raad van Bestuur

 Nienke Ybema is voorzitter Raad van Bestuur van Zonnehuisgroep Noord. Karel   Zuidema is lid Raad van Bestuur a.i.. 

 De Raad van Bestuur is tijdens kantooruren te bereiken via het secretariaat van de   Raad van Bestuur, via telefoonnummer 0594 508 514. 


Raad van Toezicht

Tot de belangrijkste taak van de Raad van Toezicht behoort het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. De leden hebben allen een verschillende voor Zonnehuisgroep Noord maatschappelijk relevante en professionele achtergrond.

Good governance
We volgen de principes van de Governancecode Zorg, om bij te dragen aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van Zonnehuisgroep Noord en het maatschappelijk vertrouwen.Klik hier voor de Governancecode Zorg.

Commissies
De raad van toezicht kent drie vaste adviescommissies: de commissie Kwaliteit en Veiligheid, de auditcommissie Financiën en Vastgoed en de Remuneratiecommissie.

De auditcommissie
Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige raad van toezicht is de auditcommissie in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving.

De commissie kwaliteit en veiligheid
Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige raad van toezicht is de commissie Kwaliteit en veiligheid in het bijzonder belast met het toezicht op het zorgbeleid.

De remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie is belast met de beoordeling en remuneratie van de leden van de raad van bestuur. De remuneratiecommissie voert jaarlijks een individueel functioneringsgesprek met elk lid van de raad van bestuur en betrekt daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten.

Samenstelling Raad van Toezicht

 Mr. J. (Hans) Klopstra, voorzitter RVT, lid remuneratiecommissie
 Voor meer info: https://www.linkedin.com/in/hans-klopstra-611157166/ 
 

 Drs. C.J.A. (Rinette) de Jong, vice voorzitter RVT, lid commissie kwaliteit en   veiligheid
 Voor meer info: https://www.linkedin.com/in/rinettedejong/

 I.L. (Irma) Kits MBA, voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid 
 Voor meer info: https://www.linkedin.com/in/irma-kits-mba-9a77a819/
 

 Ir. M.C.F. (Moniek) van Balen, voorzitter remuneratiecommissie,   lid auditcommissie vastgoed en financiën
 

 Drs. P. (Peter) Lalkens, voorzitter auditcommissie vastgoed en financiën

 

 

M.A.P. (Rinus) Michels, lid auditcommissie vastgoed en financiën en lid remuneratiecommissie. 
Voor meer info: https://www.linkedin.com/in/rinusmichels/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Wat voor een cliënt de dag de

moeite waard maakt, daar doen

we het voor'