Bestuur en toezicht

Zonnehuisgroep Noord wordt geleid door de Raad van Bestuur. Daarnaast is er een Raad van Toezicht. Verder kunnen de Ondernemingsraad en Cliëntenraad invloed uitoefenen op het organisatiebeleid.

 

Raad van Bestuur

 

 Nienke Ybema
 Voorzitter Raad van Bestuur

 

 

 Karel Zuidema
 Lid Raad van Bestuur 

 

 

De Raad van Bestuur is tijdens kantooruren te bereiken via het secretariaat van de Raad van Bestuur, via telefoonnummer 0594 508 514. 


Raad van Toezicht

Tot de belangrijkste taak van de Raad van Toezicht behoort het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. De leden hebben allen een verschillende voor Zonnehuisgroep Noord maatschappelijk relevante en professionele achtergrond. We volgen de principes van de Governancecode Zorg, om bij te dragen aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van Zonnehuisgroep Noord en het maatschappelijk vertrouwen. 

Commissies
De Raad van Toezicht kent drie vaste adviescommissies: de commissie Kwaliteit en Veiligheid, de auditcommissie Financiën en Vastgoed en de Remuneratiecommissie.

  • De commissie Kwaliteit en Veiligheid is in het bijzonder belast met het toezicht op het zorgbeleid.
  • De auditcommissie is in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving.
  • De Remuneratiecommissie is belast met de beoordeling en remuneratie van de leden van de raad van bestuur. De Remuneratiecommissie voert jaarlijks een individueel functioneringsgesprek met elk lid van de Raad van Bestuur en betrekt daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten.

Samenstelling Raad van Toezicht

 Mr. J. (Hans) Klopstra, voorzitter RVT, lid remuneratiecommissie
 Voor meer info: https://www.linkedin.com/in/hans-klopstra-611157166/ 
 

 Drs. C.J.A. (Rinette) de Jong, vice voorzitter RVT, lid commissie kwaliteit en   veiligheid
 Voor meer info: https://www.linkedin.com/in/rinettedejong/

 I.L. (Irma) Kits MBA, voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid 
 Voor meer info: https://www.linkedin.com/in/irma-kits-mba-9a77a819/
 

 Ir. M.C.F. (Moniek) van Balen, voorzitter remuneratiecommissie,   lid auditcommissie vastgoed en financiën
 

 Drs. P. (Peter) Lalkens, voorzitter auditcommissie vastgoed en financiën

 

 

M.A.P. (Rinus) Michels, lid auditcommissie vastgoed en financiën en lid remuneratiecommissie. 
Voor meer info: https://www.linkedin.com/in/rinusmichels/
 

 

 

Contact met de RvT
Stuur een mail naar Alexandra Tuin, bestuurssecretaris, via a.tuin@zonnehuisgroepnoord.nl. 

 

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van Zonnehuisgroep Noord is een gekozen raad en bestaat uit medewerkers van de totale organisatie. De OR voert namens alle medewerkers overleg met de directie. Via dit overleg kan de Ondernemingsraad invloed uitoefenen op het organisatiebeleid. Daartoe heeft de Ondernemingsraad speciale bevoegdheden.

Speciale bevoegdheden
De belangrijkste zijn het adviesrecht, het instemmingsrecht en het recht op informatie. Om als OR goed op te kunnen komen voor de belangen van de medewerkers en overleg te voeren met de werkgever, over het beleid en het functioneren van het bedrijf, moet de Ondernemingsraad een nauw contact hebben met de medewerkers.

Contact met de OR
De Ondernemingsraad probeert dit contact op de volgende manieren te bewerkstelligen:

  • Verspreiden van de agenda’s en de notulen van de OR- en overlegvergaderingen.
  • Gebruik maken van communicatiemiddelen als het intranet.
  • De vragen van medewerkers te beantwoorden en/of zelf contact op te nemen en aanwezig te zijn bij belangrijke bijeenkomsten.
  • Het geven van de mogelijkheid om contact op te nemen met de individuele OR-leden of de ambtelijke secretaris.

 

Wat voor een cliënt de dag de moeite waard maakt, daar doen we het voor