Suggesties en klachten

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kunnen er situaties ontstaan waar u niet tevreden over bent. Wanneer u een klacht heeft, gaan we graag met u in gesprek om de oorzaak van uw onvrede proberen weg te nemen. Wij kunnen onze dienstverlening dan verbeteren. 

Bij wie kunt u terecht?

Het is belangrijk dat uw klacht op de juiste plek terechtkomt, zodat wij het snel kunnen oplossen. U kunt uw klacht het beste eerst bespreken met de betrokken medewerker(s) of diens leidinggevende. Een open en eerlijk gesprek lost veel op. Het is goed mogelijk dat er sprake is van een misverstand of iets dat eenvoudig aangepast kan worden. Vaak lukt het om in goed overleg al tot een oplossing te komen.

Steun van de klachtenfunctionaris
De medewerker/leidinggevende kan u ook verwijzen naar de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris werkt bij Zonnehuisgroep Noord en kent de organisatie goed, maar is geen directe collega van de medewerkers die de zorg en diensten verlenen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kan u ondersteunen en bemiddelen bij de afhandeling van de klacht.

Klachtenformulier
U kunt hier het klachtenformulier online invullen. Het formulier wordt verzonden naar de klachtenfunctionaris van Zonnehuisgroep Noord.t

Formele klacht indienen

Zonnehuisgroep Noord wil klachten graag zoveel mogelijk zelf oplossen, maar het kan gebeuren dat dit niet lukt. U kunt dan gebruik maken van onze formele klachtenprocedure. Uw klacht wordt dan voorgelegd aan de bestuurder van Zonnehuisgroep Noord.

Oordeel bestuurder
Uiterlijk zes weken nadat de klachtenfunctionaris uw klacht heeft ontvangen, krijgt u een schriftelijk oordeel van de bestuurder van Zonnehuisgroep Noord.  Deze periode van zes weken kan éénmalig worden verlengd.

In beroep gaan
Als u het niet eens bent met de afhandeling van de formele klacht, kunt u schriftelijk beroep aantekenen bij de Geschillencommissie. U moet het schriftelijk beroep binnen drie maanden na ontvangst van de uitspraak van de bestuurder aantekenen. Meer informatie over de procedure, het indienen, kosten en behandeling kunt u vinden op www.degeschillencommissiezorg.nl. Tegen de uitspraak van de geschillencommissie is geen beroep mogelijk.

Klachten bij onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang)

Klachten van cliënten op basis van de Wet zorg en dwang moeten worden beoordeeld door een externe klachtencommissie, de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg. Deze Klachtencommissie behandelt uitsluitend klachten over onvrijwillige zorg die op basis van de Wet zorg en dwang wordt verleend. De Klachtencommissie is er niet voor andere klachten.

Ondersteuning bij een klacht in het kader van de Wet zorg en dwang
Wanneer u onvrijwillige zorg ontvangt volgens de Wet zorg en dwang (Wzd), dan heeft u als cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger, recht op kosteloze ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP Wzd).

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd biedt diverse vormen van ondersteuning, waaronder:

  • Het helpen bij het helder krijgen van het probleem
  • Het organiseren van gesprekken tussen client, de vertegenwoordiger en zorgverlener om het probleem te bespreken.
  • Het samen met de cliënt of vertegenwoordiger voorbereiden van deze gesprekken.
  • Het bieden van ondersteuning tijdens gesprekken die betrekking hebben op onvrijwillige zorg.
  • Het ondersteunen bij een klachtenprocedure van de cliënt.
  • Het ondersteunen bij het schrijven van brieven of e-mails.
  • Het verstrekken van informatie en uitleg over de rechten van de cliënt.

Cliënten van Zonnehuisgroep Noord of hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen gebruikmaken van de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Jane Kral en Tamara Hoonakker, die beschikbaar zijn via Quasir.

Tot wanneer kan ik een klacht indienen?

Hoe sneller u uw onvrede of klacht kenbaar maakt, hoe eerder een oplossing wordt gevonden. De ervaring leert dat men om allerlei redenen wacht om een klacht in te dienen, soms gebeurt dat zelfs als iemand geen gebruik meer maakt van de zorg of dienstverlening van Zonnehuisgroep Noord. Blijf liever niet met klachten rondlopen. Laat het ons zo spoedig mogelijk weten. U kunt tot maximaal twee jaar na het plaatsvinden van de onvrede een formele klacht bij ons indienen.

Klachtenregeling

De uitgebreide klachtenregeling van Zonnehuisgroep Noord is opgesteld conform de Wet Kwaliteit, klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Privacy

Wij gaan zorgvuldig met uw privacy om. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u recht op inzage en correctie van de bewaarde informatie. Meer informatie leest u onder Informatiebeveiliging en PrivacyHet kan zijn dat de behandelaars van uw klacht inzage nodig hebben in uw dossier om uw klacht goed te kunnen behandelen. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.

Uw mening is onze verbetering

Zonnehuisgroep Noord kijkt regelmatig naar welke klachten veel voorkomen. Op basis hiervan doen we aanbevelingen om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren. De raad van bestuur, de managers en Centrale Cliëntenraad krijgen jaarlijks een verslag van de geregistreerde klachten. De hoofdlijnen hiervan worden opgenomen in ons jaarverslag.


Contact en informatie

Klachtenfunctionaris
U kunt op werkdagen contact opnemen met Gonda Sewnandan via telefoonnummer 0594 - 508 591 of 06 - 27 04 22 67 of via e-mail: klachtenfunctionaris@zonnehuisgroepnoord.nl.

Ook kunt u een brief sturen:
Zonnehuisgroep Noord
T.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 75
9800 AB Zuidhorn

Bestuurder
Zonnehuisgroep Noord
T.a.v. bestuurder
Postbus 75
9800 AB Zuidhorn

Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg
Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang
Jane Kral, cliëntvertrouwenspersoon
E-mail: janekral@quasir.nl 
Telefoon: 06 82 53 24 93

Tamara Hoonakker, cliëntvertrouwenspersoon
E-mail: tamarahoonakker@quasir.nl 
Telefoon: 06 82 58 36 73

Onafhankelijke ondersteuning

Cliënten met een indicatie vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) kunnen via de Klachtenfunctionaris ook een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner helpt gratis met informatie, advies en ondersteuning.

Dit kan de cliëntondersteuner zijn van:

 

 

Documenten