Cliëntenraad

Zonnehuisgroep Noord vindt het belangrijk om te luisteren naar cliënten, zeker als het gaat over de dienstverlening. Zij en hun vertegenwoordigers weten immers het beste waar eventueel behoefte is aan verandering of verbetering, om hun leven zo prettig in te richten volgens hun eigen gewoonten. In een Cliëntenraad krijgen cliënten of hun vertegenwoordigers de kans om mee te praten en mee te beslissen over zaken die hen aangaan. Ook u kunt uw mening kenbaar maken via de Cliëntenraad.

Wat is een cliëntenraad?

De Cliëntenraad is een belangengroep die bestaat uit cliënten, of vertegenwoordigers van cliënten, van Zonnehuisgroep Noord. Er zijn acht lokale raden, die gezamenlijk één Centrale Cliëntenraad vormen. Door regelmatig overleg met de Cliëntenraden kan Zonnehuisgroep Noord rekening houden met ieders wensen en behoeften. Bijna iedere locatie van Zonnehuisgroep Noord heeft een lokale Cliëntenraad. Deze is het aanspreekpunt voor de cliënten. De lokale Cliëntenraad praat met de clustermanager over zaken die op de locatie spelen, bijvoorbeeld over de verzorging, de woonomgeving, de veiligheid of het eten. Daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad (CCR) van Zonnehuisgroep Noord. Deze CCR bestaat uit afgevaardigden van de lokale Cliëntenraden, wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Waarom een Cliëntenraad?

Vanwege de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is het voor een zorgorganisatie verplicht om een Cliëntenraad in te stellen, zodat cliënten inspraak hebben in het beleid van de zorgorganisatie waar ze verblijven. Ook is in die wet vastgelegd waarover de organisatie de Cliëntenraad om advies moet vragen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen zaken waarover alleen advies hoeft te worden gevraagd en zaken waar de Cliëntenraad mee moet instemmen. Als er in dit laatste geval een verschil van mening is, kan de organisatie niet doorgaan met het beleid. Een Cliëntenraad is om meerdere redenen belangrijk. De Cliëntenraad toetst het voorgenomen beleid, en bekijkt wat het effect bij uitvoering is voor de cliënten. Tegelijkertijd bespreekt de Cliëntenraad ook signalen die zij van de cliënten krijgt over zaken die soms niet goed lopen. Daarover kan zij ook ongevraagd een advies aan de organisatie geven. Dus eigenlijk is het tweerichtingsverkeer.

Wat doet een Cliëntenraad?

De Cliëntenraad bekijkt alle voorgenomen besluiten door de bril van de cliënt. Welke gevolgen hebben besluiten voor de cliënten? Wordt er voldoende rekening gehouden met hun belangen? De Cliëntenraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de organisatie en heeft als primaire taak het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. U kunt denken aan onderwerpen als de kwaliteit van de zorgverlening, recreatie en activiteiten, maaltijden, schoonmaak en wasverzorging. Het is echter niet de bedoeling dat de Cliëntenraad persoonlijke wensen, ideeën of klachten van individuele patiënten gaat behandelen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met een cliëntvertrouwenspersoon, waarmee de Cliëntenraad ongeveer twee keer per jaar een overleg heeft.

Centrale Cliëntenraad (CCR)

De CCR houdt zich bezig met diverse locatie overstijgende onderwerpen, zoals het cliënttevredenheidsonderzoek, kleinschalig wonen en waskosten. Cliëntgebonden onderwerpen die gelden voor de hele organisatie worden ook ingediend bij de CCR. Deze geeft dan, na raadpleging van de lokale raden, gevraagd en ongevraagd advies over of stemt in met beleidszaken. De bevoegdheden zijn aan de CCR gedelegeerd door de verschillende lokale raden en vastgelegd in een medezeggenschapsregeling. De gesprekspartner van de CCR is de Raad van Bestuur van Zonnehuisgroep Noord. Namens de cliënten is de CCR ook betrokken bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht.

Overleg
De leden van de CCR komen bijna maandelijks, tien keer per jaar, bij elkaar. Vijf keer per jaar is hierbij ook de Raad van Bestuur aanwezig. Afhankelijk van het onderwerp dat besproken wordt, kunnen ook deskundigen bij het overleg uitgenodigd worden.

Jaarverslag
Jaarlijks publiceert de CCR een verslag, deze kunt u terugvinden in het aparte kader op deze pagina. Hierin staat algemene informatie over de samenstelling en de activiteiten van de CCR beschreven. Ook worden alle onderwerpen vermeld waar de CCR advies over heeft uitgebracht of mee heeft ingestemd.

Wat kunt u doen?

U kunt lid worden van een Cliëntenraad. U kunt dan meepraten over het bestuurlijk reilen en zeilen van de organisatie. Bijvoorbeeld over een verandering in de doelstelling, de begroting, de jaarrekening en zaken op het gebied van veiligheid, gezondheid en hygiëne. U kunt met de Cliëntenraad meedenken, ideeën doorgeven, opbouwende kritiek geven maar ook vragen stellen. Met uw hulp kunnen we samen bouwen aan een kwalitatief goede en gezellige leefomgeving. Het is belangrijk dat wij weten wat er bij u leeft.

Wilt u lid worden of meedenken?

Indien u iets wilt vragen, een advies heeft of lid wilt worden, dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de CCR, Ella Zuidhof. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 46 80 12 08 of per mail ccr@zonnehuisgroepnoord.nl. Het is ook mogelijk om een brief te sturen. Bij veel locaties is een brievenbus of map van de Cliëntenraad bij de receptie aanwezig. Voor thuiszorgcliënten is het aanspreekpunt de CCR.

Hieronder vindt u de contactgegevens van de Cliëntenraden:

Leden Centrale Cliëntenraad
Voorzitters lokale raden

Meer informatie kunt u ook verkrijgen bij uw wijkverpleegkundige, zorgcoördinator of clustermanager.