Cliëntenraad

Zonnehuisgroep Noord vindt het belangrijk om te luisteren naar cliënten, zeker als het gaat over de dienstverlening. Zij en hun vertegenwoordigers weten immers het beste waar eventueel behoefte is aan verandering of verbetering, om hun leven zo prettig in te richten volgens hun eigen gewoonten. In een Cliëntenraad krijgen cliënten of hun vertegenwoordigers de kans om mee te praten en mee te beslissen over zaken die hen aangaan. Ook u kunt uw mening kenbaar maken via de Cliëntenraad.
 

Wat is een cliëntenraad?

De Cliëntenraad is een belangenvereniging die bestaat uit cliënten, of vertegenwoordigers van cliënten, van Zonnehuisgroep Noord. Er zijn acht lokale raden, die gezamenlijk één Centrale Cliëntenraad vormen. Door regelmatig overleg met de Cliëntenraden kan Zonnehuisgroep Noord rekening houden met ieders wensen en behoeften. Bijna iedere locatie van Zonnehuisgroep Noord heeft een lokale Cliëntenraad, deze is het aanspreekpunt voor cliënten. De lokale Cliëntenraad praat met de clustermanager over zaken die op de locatie spelen, bijvoorbeeld over de verzorging, woonomgeving, veiligheid of het eten. Daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad (CCR) van Zonnehuisgroep Noord. Deze Centrale Raad bestaat uit afgevaardigden van de lokale Cliëntenraden, wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
 

Waarom een Cliëntenraad?

Het is verplicht, via de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), om een Cliëntenraad in te stellen, zodat cliënten inspraak hebben in het beleid van de zorgorganisatie waar ze verblijven. Ook is in die wet vastgelegd waarover de organisatie de Cliëntenraad om advies moet vragen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen zaken waarover alleen advies hoeft te worden gevraagd en zaken die een verzwaard advies krijgen van de Cliëntenraad. Als er in dit geval een verschil van mening is, kan de organisatie niet doorgaan met het beleid. Een Cliëntenraad is om meerdere redenen belangrijk. De Cliëntenraad toetst het voorgenomen beleid, bekijkt wat het effect bij uitvoering is voor de cliënten. Tegelijkertijd bespreekt de Cliëntenraad ook signalen die zij van de cliënten krijgt over zaken die soms niet goed lopen en kan daarover ook ongevraagd een advies aan de bestuurder geven. Dus eigenlijk is het tweerichtingsverkeer.
 

Wat doet een Cliëntenraad?

De Cliëntenraad bekijkt alle voorgenomen besluiten door de bril van de cliënt. Welke gevolgen hebben besluiten voor de cliënten? Wordt er voldoende rekening gehouden met hun belangen? De Cliëntenraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie en heeft als primaire taak het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. U kunt denken aan onderwerpen als de kwaliteit van de zorgverlening, recreatie en activiteiten, maaltijden, schoonmaak en wasverzorging. Het is echter niet de bedoeling dat de Cliëntenraad persoonlijke wensen, ideeën of klachten van individuele patiënten gaat behandelen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met een cliëntvertrouwenspersoon, waarmee de Cliëntenraad ongeveer twee keer per jaar een overleg heeft.
 

Centrale Cliëntenraad (CCR)

De CCR houdt zich bezig met diverse locatie overstijgende onderwerpen, zoals het cliënttevredenheidsonderzoek, kleinschalig wonen en waskosten. Cliëntgebonden onderwerpen die gelden voor de hele organisatie worden ook ingediend bij de CCR. Deze geeft dan, na raadpleging van de lokale raden, gevraagd en ongevraagd (verzwaard) advies over beleidszaken, genoemd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, aan de organisatie. De bevoegdheden zijn aan de CCR gedelegeerd door de verschillende lokale raden en vastgelegd in een convenant. De gesprekspartner van de CCR is de Raad van Bestuur van Zonnehuisgroep Noord. Namens de cliënten is de CCR ook verantwoordelijk voor de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht van Zonnehuisgroep Noord.

Overleg
De leden van de CCR komen bijna maandelijks, tien keer per jaar, bij elkaar. Vijf keer per jaar is hierbij ook de Raad van Bestuur aanwezig. Afhankelijk van het onderwerp dat besproken wordt, kunnen ook deskundigen bij het overleg uitgenodigd worden.

Jaarverslag
Jaarlijks publiceert de CCR een verslag. Hierin staat algemene informatie over de samenstelling en de activiteiten van de CCR beschreven. Ook worden alle onderwerpen waar de CCR (verzwaard) advies over heeft uitgebracht vermeld.

 

Wat kunt u doen?

U kunt lid worden van een Cliëntenraad. U kunt dan meepraten over het bestuurlijk reilen en zeilen van de organisatie. Bijvoorbeeld over een verandering in de doelstelling, de begroting, de jaarrekening en zaken op het gebied van veiligheid, gezondheid en hygiëne. U kunt met de Cliëntenraad meedenken, ideeën doorgeven, opbouwende kritiek geven maar ook vragen stellen. Met uw hulp kunnen we samen bouwen aan een kwalitatief goede en gezellige leefomgeving. Het is belangrijk dat wij weten wat er bij u leeft.
 

Wilt u lid worden of meedenken?

Indien u iets wilt vragen, een advies heeft of lid wilt worden, dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de CCR, Ella Zuidhof. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 46 80 12 08 of per mail e.zuidhof@zonnehuisgroepnoord.nl. Het is ook mogelijk om een brief te sturen. Bij veel locaties is een brievenbus of map van de Cliëntenraad bij de receptie aanwezig. Voor thuiszorgcliënten is het aanspreekpunt de CCR.

Hieronder vindt u de contactgegevens van de Cliëntenraden:

Leden Centrale Cliëntenraad
Voorzitters Cliëntenraden

Meer informatie kunt u ook verkrijgen bij uw wijkverpleegkundige, zorgcoördinator, locatie- of clustermanager.

 

 

Contact

Izarstraat 1, Zuidhorn
       Postbus 75, 9800 AB Zuidhorn
       Open in Google Maps

Izarstraat 1, Zuidhorn
         Postbus 75, 9800 AB Zuidhorn
         Open in Google Maps

 

Volg ons op

© Zonnehuisgroep Noord