Uw zorgvraag        Thuiszorg        Locaties        Zorg aanvragen        Huurwoningen        Werken bij

Lid Raad van Toezicht 

Over Zonnehuisgroep Noord

Zonnehuisgroep Noord biedt met 1600 medewerkers zorg, specialistische behandeling en begeleiding aan 1500 mensen thuis of bij één van onze locaties in de provincie Groningen. We sluiten de zorg zoveel mogelijk aan bij de mogelijkheden, behoeftes en gewoontes van de cliënt. Hierbij gaan wij uit van de eigen kracht van de cliënt. In onze organisatie draait het om oprechte en persoonlijke relaties. Iedereen, jong of oud, wil graag onafhankelijk leven, zelfstandig én zelfbeslissend. Het is onze uitdaging om dat te ondersteunen.

Onze missie: “We gunnen iedereen een waardig leven”

Vanuit de zorgvraag is Zonnehuisgroep Noord een verbindende schakel in de zorgketen en bundelen we de krachten waar nodig. Gezamenlijk wordt de zorg georganiseerd om -toekomstige- cliënten heen, zoveel mogelijk in de buurt. Op deze manier blijft de zorg in de provincie Groningen beschikbaar en toegankelijk.

Zonnehuisgroep Noord is een van de ondertekenaars van het Groninger Zorgakkoord. De komende jaren staan we voor een nieuwbouwopgave van een aantal locaties.

Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht, oftewel RvT, bewaakt de maatschappelijke doelstelling van Zonnehuisgroep Noord en houdt toezicht op het beleid en bestuur van de Raad van Bestuur (RvB) en op algemene zaken. De raad adviseert daarnaast de RvB en vervult hierin een werkgeversrol. De RvT werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code voor de Zorg 2019/2020.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het toezicht houden op het functioneren van de RvB en het intern toezicht
 • Het functioneren als adviseur en klankbord voor de RvB
 • Het houden van integraal toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken, inclusief kwaliteit en veiligheid binnen Zonnehuisgroep Noord
 • Het goedkeuren van strategische beslissingen van de RvB
 • Het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag
 • Het goedkeuren van de strategische beleidsvisie
 • Het bevorderen van een open aanspreekcultuur, middels het tonen van voorbeeldgedrag

Ten behoeve van het bijhouden van de deskundigheid en het inzicht in actuele ontwikkelingen op het gebied van de toezichtfunctie zijn de leden van de RvT lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg). Daarnaast wordt van de leden verwacht dat ze op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van langdurige zorg en bereid zijn om relevante bij- en nascholingen te volgen.

Vacante positie binnen de RvT

Vanuit het streven naar een uitgebalanceerd geheel van deskundigheden binnen de RvT wordt gezocht naar een lid dat specifiek de volgende aandachtsgebieden “afdekt”:

 • Zorgvastgoed (beheer en ontwikkelingsaspecten)
 • Financiën/bedrijfseconomische vraagstukken
 • Bedrijfsvoering

In algemene zin zoeken wij een lid met:

 • Toezichthoudende ervaring en kennis van Governance
 • Visie op wisselwerking tussen RvT, RvB en organisatie/medezeggenschapsraden
 • Oprechte interesse in ouderenzorg, kennis van de actualiteit in de zorgketen is een pré
 • Kritisch vermogen, transparant, verbindend en onafhankelijk
 • De beschikking over voldoende tijd en flexibiliteit
 • Een politiek en of maatschappelijk netwerk in Noord Groningen geniet de voorkeur

Kennis, ervaring en competenties

 • Academisch denk- en werkniveau
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen
 • Invoelend vermogen
 • Vermogen en attitude om inhoud te geven aan de klankbordfunctie met de RvB
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Vermogen om op strategisch niveau te acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de RvB voorgelegde aangelegenheden en om het organisatiebeleid te kunnen toetsen

De RvT beschikt in haar diversiteit in het geheel over de volgende kennis, ervaring en competenties:

 • Bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten
 • Nauwe betrokkenheid en affiniteit met de (langdurige) zorg (care en cure) en dienstverlening
 • Beschikking over een groot, actief bestuurlijk netwerk in de provincie Groningen; maatschappelijk actief
 • Bekend met de verdeling van taken en rollen tussen RvT en RvB
 • Bekendheid met de issues van corporate Governance
 • Beschikking over een aantal voor de organisatie relevante netwerken op strategisch niveau
 • Vakkennis verschillende aandachtsgebieden; financiën, zorgvastgoed, juridische zaken, kwaliteit & veiligheid

Arbeidsvoorwaarden

De RvT vergadert gemiddeld zes keer per jaar, doet een aantal werkbezoeken, neemt deel aan permanente educatie en is beschikbaar indien nodig. Daarnaast neemt het nieuw te werven lid deel aan de auditcommissie. Twee maal per jaar is er overleg met de CCR en een afvaardiging RvT en twee maal per jaar met de OR. De RvT evalueert jaarlijks haar eigen functioneren in een aparte bijeenkomst. De leden ontvangen een passende jaarvergoeding.

Vragen? Solliciteren?

Voor meer informatie bel je met Hans Klopstra (voorzitter RvT) op telefoonnummer 06 - 50 50 51 24. Wil je direct solliciteren? Stuur je brief met CV voor 1 december a.s. naar  j.groenveld@zonnehuisgroepnoord.nl onder vermelding van vacature lid Raad van Toezicht.
De sollicitatiegesprekken worden gepland op 13 december 2022 in de middag.

 

 

 

 

Liever flexibel aan de slag?